BOWS CLUB "CHIMERA"

 • Členství
 • Střelnice
 • Kontakt
 • Diskuze
 • Bazar
 • Stanovy klubu

  1. Název:
   1. Bows club "Chimera" Hradec Králové občanské sdružení
  2. Sídlo:
   1. Hradec Králové, Voborníkova ul. 122, Plácky, psč. 50301
  3. Účel organizace:
   1. Provozování lukostřeleckého sportu
   2. Organizace a pořádání lukostřeleckých soutěží dle pravidel EAA 3D, a F.I.T.A.
   3. Nákup lukostřeleckých potřeb, luků, šípů, terčů, oblečení, ochranných pomůcek a dalšího vybavení pro realizaci lukostřelby
   4. Účast na soutěžích a závodech v rámci ČR i mezinárodních.
   5. Reprezentace města Hradce Králové.
   6. Pořádání tématických společenských akcí a zájezdů.
   7. Klub "Chimera" je organizací nepolitickou.
  4. Vznik členství - řádným členem se může stát:
   1. Každý občan České republiky bez rozdílu pohlaví, starší 18-ti let, který se za řádného člena přihlásí, zaváže se platit členské příspěvky, je přijat většinou hlasů stávajících členů a přijetí schválí předseda organizace
   2. Členem se může stát i občan mladší 18-ti let, avšak nemusí platit členské příspěvky a nemá právo hlasovat ve valné hromadě.
  5. Zánik členství - členství zaniká:
   1. na vlastní žádost
   2. úmrtím
   3. vyloučením pro neplnění povinností vyplývajících ze stanov
  6. Práva členů:
   1. Každý člen má právo provozovat lukostřelecký sport.
   2. b)Účastnit se akcí lukostřeleckého charakteru, závodů soutěží, pokud je klub "Chimera" na dané akci řádně přihlášen, či se na její organizaci přímo podílí.
   3. cPodílet se na organizaci soutěží,závodů či výjezdních akcí pořádaných klubem.
  7. Povinnosti člena:
   1. Aktivně se podílet na činnosti klubu. Svěřené úkoly a funkce vykonávat řádně, aby nevzniklo porušení obecně závazných právních předpisů a prodlení, které by kazilo dobré jméno klubu.
   2. Vždy vystupovat tak, aby svým projevem nezavdal možnost sporům uvnitř klubu a s okolím.
   3. Je-li účastníkem závodů, či soutěže pořádané klubem, případně soutěže, kde klub bude vystupovat jako tým (ME a pod, musí se řídit pokyny předsedy, nebo jeho zástupce.
   4. Při manipulaci s lukem a šípy dodržovat pravidla bezpečnosti a příslušné obecně závazné právní předpisy.
  8. Právní struktura:
   1. Club CHIMERA je samostatným právním subjektem, může nabývat majetku a vstupovat do hospodářských a obchodních vztahů s jinými subjekty.
  9. Zásady hospodaření - zdroje příjmů jsou:
   1. členské příspěvky
   2. sponzorské dary
   3. výnosy z činnosti organizace
   4. Příjmy jsou využívány k pokrytí finančních potřeb klubu. O užití příjmů rozhoduje předsednictvo. Hospodaření klubu kontroluje předseda a valná hromada.
  10. Řídící orgány:
   1. Záležitosti klubu řídí valná hromada a předsednictvo.
  11. Řádná valná hromada je svolána předsednictvem jednou za rok. Předsednictvo má právo svolat v případě potřeby i mimořádnou valnou hromadu.
  12. Valná hromada:
   1. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů.
   2. Valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů. K počtu členů, kteří se zdrželi se nepřihlíží.
  13. Společnost zanikne, rozhodne-li o zániku dvoutřetinová většina řádných členů.
  14. Valná hromada má právo:
   1. Volit předsedu a členy předsednictva. Volební období je 2 roky.
   2. Rozhodovat o dalším trvání organizace, nebo jejím zrušení.
   3. Schvalovat rozpočet a členské příspěvky.
  15. Volby probíhají na valné hromadě. Každý člen má jeden hlas volby. Volby jsou tajné, přímé a rovné.
  16. Předsednictvo zahrnuje:
   1. Předsedu, jednatele a pokladníka. Pokud se během volebního období uvolní místo v předsednictvu, musí být do 3 měsíců svolána valná hromada, která zvolí nového člena předsednictva. Do té doby jeho funkci vykonává předseda. Předseda a jednatel zastupuje společnost před úřady a veřejností, vykonává usnesení valné hromady a předsednictva.
   2. Oprávnění k provádění jakýchkoli změn stanov má členská schůze, kde je přítomna nadpoloviční většina celé členské základny. Předsednictvo má právo takovou schůzi svolat v případě potřeby kdykoli.
  17. Podpisové právo za společnost má předseda a jednatel, kteří disponují každý s jedním razítkem organizace. Jménem klubu je oprávněn jednat předseda a jednatel a to každý samostatně.